ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน 2556 21:50:08

ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ตั้งอยู่ที่ 3029 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โบราณสถานเวียงกุมกามได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งบริการความรู้ต่างๆ มีพิพิธภัณฑ์ มีร้านค้าขายสิ่งของในท้องถิ่น และยังมีบริการ 5 ห้อง ได้แก่

1) ห้องพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรม - จัดแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่น

2) ห้องประวัติศาสตร์ - จัดแสดงข้อมูลความเป็นมาของเวียงกุมกาม

3) ห้องบรรยายสรุปข้อมูลเวียงกุมกาม - จัดฉายวิดิทัศน์เวียงกุมกาม

4) ห้องข้อมูลเวียงกุมกาม - แสดงข้อมูลสำคัญของเวียงกุมกามไว้

                5) ห้องแสดงเครื่องดนตรี - จัดแสดงเครื่องดนตรีชาวล้านนาไว้หลากหลายประเภท